instagramfacebook
Art Research Map

‘Tell me Net’

Osnova Gallery

12 September 17 - 15 October 17

 

Artists: Andrey Bogush, Oleg Dou, Dunya Zakharova, Raul Diaz Reyes, Victoria Marchenkova, Nika Neelova, Yelena Popova, Ilya Kukushkin, Yulia Spiridonova.

 

‘Tell me Net’ Installation view at Osnova Gallery, 2017.
Courtesy Osnova Gallery.
‘Tell me Net’ Installation view at Osnova Gallery, 2017.
Courtesy Osnova Gallery.
‘Tell me Net’ Installation view at Osnova Gallery, 2017.
Courtesy Osnova Gallery.
‘Tell me Net’ Installation view at Osnova Gallery, 2017.
Courtesy Osnova Gallery.
‘Tell me Net’ Installation view at Osnova Gallery, 2017.
Courtesy Osnova Gallery.
‘Tell me Net’ Installation view at Osnova Gallery, 2017.
Courtesy Osnova Gallery.
‘Tell me Net’ Installation view at Osnova Gallery, 2017.
Courtesy Osnova Gallery.
‘Tell me Net’ Installation view at Osnova Gallery, 2017.
Courtesy Osnova Gallery.
‘Tell me Net’ Installation view at Osnova Gallery, 2017.
Courtesy Osnova Gallery.
‘Tell me Net’ Installation view at Osnova Gallery, 2017.
Courtesy Osnova Gallery.
‘Tell me Net’ Installation view at Osnova Gallery, 2017.
Courtesy Osnova Gallery.

 


Other Exhibitions